Petycja z dnia 18/03/2023

Młyniec Pierwszy, dnia 2023-03-18

Pan Marek Nicewicz
Wójt Gminy Lubicz

Na podstawie art. 2 i n. ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870) wnosimy o przystąpienie do wykonania uchwały nr XXXI/358/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz, obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa uchwalonego uchwałą nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002r.  Przystąpienie do wykonania tej uchwały jest uzasadnione, gdyż w świetle obowiązującej uchwały nr  XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r.  w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, na całym obszarze PE-I, wskazanym w załączniku do uchwały nr XXXI/358/2013, obowiązują zakazy wymienione w par. 5 w/w uchwały Sejmiku. W związku z tym w praktyce wydobycie kruszyw na tym terenie nie jest dozwolone. Projektowane zmiany do tej uchwały, (uzgodnione już przez Radę Gminy Lubicz w uchwale nr XXXIV/453/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 września 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXV/514/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r.) dopuszczają wprawdzie wydobycie kruszyw na enumeratywnie wymienionych działkach, ale na przeważającej części obszaru wskazanego w planie zagospodarowania przestrzennego jako PE – 1 zakazy takie mają obowiązywać nadal. Pan Wójt czynnie uczestniczył w wypracowaniu takiego rozwiązania, popierał je w pracach w Urzędzie Marszałkowskim a także przedstawił wspomniany projekt uchwały uzgadniającej, który Rada Gminy Lubicz przyjęła.

Szczegółowy zakres zmian w/w uchwały Sejmiku został przedstawiony w korespondencji przekazanej Stowarzyszeniu przez Pana Rafała Maszewskiego i przekazanej pocztą elektroniczną Pani Patrycji Dolega z Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska (w dniu 26 stycznia 2023 na adres osw@lubicz.pl). Ze względów technicznych wnosimy by materiały te zostały Panu Wójtowi przedstawione przez w/w pracownika czy to w formie cyfrowej czy też w postaci wydruków na profesjonalnej drukarce, którą Stowarzyszenie nie dysponuje. W każdej chwili możemy je też przekazać na wskazany, inny adres poczty elektronicznej.

Stanowisko Pani Anety Kaczmarek – Sekretarz Gminy zawarte w skierowanym do Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy piśmie z dnia 7 marca 2023 nr ORG.1431.22.2023.JK w sprawie skierowania na sesję Rady Gminy Lubicz projektu uchwały uchylającej uchwałę nr XXXI/358/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa jawi się w tym kontekście jako niezrozumiałe i sprzeczne ze stanowiskiem Pana Wójta zaprezentowanym w czasie prac nad projektem zmian w przywołanej wyżej uchwale Sejmiku.

W ocenie członków Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy oraz mieszkańców Młyńca Pierwszego i okolic, którzy poprą niniejszą petycję nie ma społecznej zgody na kontynuowanie wydobycia kruszywa poza uzgodnionym obszarem i powinno to znaleźć odzwierciedlenie w wykonaniu wspomnianej uchwały. Wydaje się, że byłby to także czas na rewizję granic innych obszarów przeznaczonych w uchwale z XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002r.  pod odkrywkową eksploatację kruszywa. Optymalnym stanem byłoby gdyby w/w uchwała pozostawała w pełnej zgodności z uchwałą Sejmiku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy.

W związku z tym wnosimy o przystąpienie do wykonania uchwały nr XXXI/358/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa uchwalonego uchwałą nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002r.

Prezes zarządu
Jan Długozima

Podobne wpisy

Dodaj komentarz