Akty prawne i decyzje organów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2017/4982/

UCHWAŁA NR XXXVIII/656/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2134, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyznacza się Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, zwany dalej „OChK Doliny
Drwęcy”.
2. Położenie i opis granic OChK Doliny Drwęcy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Mapa OChK Doliny Drwęcy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykaz współrzędnych punktów załamania granicy OChK Doliny Drwęcy stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów na terenie OChK Doliny Drwęcy polegają na:
1) zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk;
2) ochronie doliny rzeki Drwęcy wraz z pasem roślinności okalającej;
3) propagowaniu nasadzeń rodzimych gatunków drzew i krzewów liściastych;
4) prowadzeniu racjonalnej gospodarki leśnej, polegającej na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk
w obrębie doliny rzeki Drwęcy.
§ 5. Na obszarze OChK Doliny Drwęcy, wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu
oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych
z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy
normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa
w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
– z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej,
leśnej lub rybackiej.
§ 6. Na następujących terenach:
1) planowanych pod eksploatację piasków i żwirów położonych we wsi Wielki Głęboczek oraz Mały
Głęboczek w gminie Brzozie – załącznik nr 4, tab. 5 (tereny nr 34, 36);
2) planowanych pod eksploatację piasków i żwirów (działki nr 179/3, 180/3, 181/3, 182/3, 183/3, 184/3,
185/3, 186/3) w miejscowości Elgiszewo w gminie Ciechocin – załącznik nr 4, tab. 6 (teren nr 46);
3) udokumentowanego złoża piasków i żwirów nad północno-wschodnim brzegiem jeziora Plebanka we wsi
Nowogród w gminie Golub-Dobrzyń – załącznik nr 4, tab. 7 (teren nr 48);
4) planowanych pod eksploatację piasków i żwirów (działka nr 112/2, 104/5, część działkinr 113 oraz działki
nr 155 i 156) w miejscowości Nowy Dwór oraz (działka nr 171)w miejscowości Chełmonie w gminie
Kowalewo Pomorskie – załącznik nr 4, tab. 10 (tereny nr 64, 65, 66, 68, 69);
5) powyrobiskowych planowanych do zagospodarowania na cele rekreacyjne oraz jako cmentarz, a także
planowanych do zagospodarowania na cele usług turystycznych i zabudowy mieszkaniowo – usługowej
w sąsiedztwie Drwęcy położonych we wsi Lubicz Dolny oraz Górny w gminie Lubicz – załącznik nr 4, tab.
11 (tereny nr 73, 74, 76);
6) udokumentowanego złoża piasków i żwirów (działki nr 166/2, 167, 174 i 175) na terenie wsi Kamionki
Duże w gminie Łysomice – załącznik nr 4, tab. 12 (teren nr 83);
7) złóż Radziki III i Radziki V w miejscowości Radziki w gminie Wąpielsk – załącznik nr 4, tab. 14 (teren nr
86);
8) położonych na wschód od Jeziora Bachotek, jako teren planowanego pola golfowego we wsi Pokrzydowo
w gminie Zbiczno – załącznik nr 4, tab. 15 (teren nr 92);
– nie obowiązują zakazy o których mowa w § 5 pkt 1, 5.
§ 7. Na następujących terenach:
1) planowanych pod eksploatację piasków i żwirów położonych we wsi Wielki Głęboczek oraz Mały
Głęboczek w gminie Brzozie – załącznik nr 4, tab. 5 (tereny nr 34, 36);
2) planowanych pod eksploatację piasków i żwirów (działki nr 179/3, 180/3, 181/3, 182/3, 183/3, 184/3,
185/3, 186/3) w miejscowości Elgiszewo w gminie Ciechocin – załącznik nr 4, tab. 6 (teren nr 46);
3) udokumentowanego złoża piasków i żwirów nad północno-wschodnim brzegiem jeziora Plebanka we wsi
Nowogród w gminie Golub-Dobrzyń – załącznik nr 4, tab. 7 (teren nr 48);
4) planowanych pod eksploatację piasków i żwirów (działka nr 112/2, 104/5, część działki nr 113 oraz działki
nr 155 i 156) w miejscowości Nowy Dwór oraz (działka nr 171) w miejscowości Chełmonie w gminie
Kowalewo Pomorskie – załącznik nr 4, tab. 10 (tereny nr 64, 65, 66, 68, 69);
5) powyrobiskowych planowanych do zagospodarowania na cele rekreacyjne oraz jako cmentarz, a także
planowanych do zagospodarowania na cele usług turystycznych i zabudowy mieszkaniowo – usługowej
w sąsiedztwie Drwęcy położonych we wsi Lubicz Dolny oraz Górny w gminie Lubicz – załącznik nr 4, tab.
11 (tereny nr 73, 74, 76);
6) udokumentowanego złoża piasków i żwirów (działki nr 166/2, 167, 174 i 175) na terenie wsi Kamionki
Duże w gminie Łysomice – załącznik nr 4, tab. 12 (teren nr 83);
7) złóż Radziki III i Radziki V w miejscowości Radziki w gminie Wąpielsk – załącznik nr 4, tab. 14 (teren nr
86);
8) położonych na wschód od Jeziora Bachotek, jako teren planowanego pola golfowego we wsi Pokrzydowo
w gminie Zbiczno – załącznik nr 4, tab. 15 (teren nr 92);
9) w gminie Bartniczka – położonych we wsi Bartniczka – załącznik nr 4, tab. 1 (tereny nr 1, 2, 3, 4, 5);
10) położonych na zachód od Strugi Brodnickiej, nad południowym, południowo-zachodnimi północnozachodnim
brzegiem jeziora Wysokie Brodno, nad południowo-wschodnim, południowo-zachodnim
i północno-zachodnim brzegiem jeziora Chojno, na półwyspiei nad południowo-zachodnim brzegiem
Jeziora Wądzyńskiego, teren nad północno-zachodnim brzegiem jeziora Chojno oraz teren na wschód od
rzeki Lutryny w gminie Bobrowo – załącznik nr 4, tab. 2 (tereny nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16);
11) przy południowo-wschodniej części jeziora Niskie Brodno, na terenach zlokalizowanych przy ulicy
Wczasowej oraz na północny-zachód od jeziora Ostrów po północnej stronie dawnej linii kolejowej
w gminie Brodnica – załącznik nr 4, tab. 3 (tereny nr 17, 18);
12) położonych na północno-zachodnim brzegu jeziora Niskie Brodno, na prawobrzeżnym odcinku rzeki
Drwęcy, biegnącym od grobli przeciwpowodziowej przy ul. Ogrodowej do mostu na ulicy Sienkiewicza,
obejmując cały ten most, terenów położonych przy południowej części jeziora Niskie Brodno od działki nr
8/30 po wschodniej stronie jeziora do działek nr 1/1 i 1/2 po jego zachodniej stronie oraz pięciu terenów
położonych na lewobrzeżnym odcinku rzeki Drwęcy, od cieku wodnego na działce nr 40/2 (obręb Brodnica
19) do działki nr 45 (obręb Brodnica 27) oraz tereny położone wzdłuż Strugi Brodnickiej i Dopływu
z Jeziora Szczuckiego w mieście Brodnica – załącznik nr 4, tab. 4 (tereny nr 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32);
13) położonych nad wschodnim brzegiem jeziora Forbin, terenów nad północno-zachodnim brzegiem jeziora
Głęboczek, terenów nad zachodnim, południowo-zachodnim, południowym i wschodnim brzegiem jeziora
Janówko, terenów nad południowo-zachodnim, południowym i północno-wschodnim brzegiem jeziora
Sosno, w gminie Brzozie – załącznik nr 4, tab. 5 (tereny nr 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44);
14) położonych po południowej i północnej stronie rzeki Drwęcy w gminie Ciechocin – załącznik nr 4, tab.
6 (tereny nr 45, 47);
15) położonych we wsi Lisewo (działka nr 224/4), terenów nad północno-wschodnimi wschodnim brzegiem
jeziora Grodno, terenów nad zachodnim brzegiem jeziora Słupno, trzech terenów nad północnym brzegiem
rzeki Ruziec, terenów nad północnym brzegiem rzeki Drwęcy (Kujawa), dwóch terenów nad północnym
brzegiem rzeki Drwęcy (Handlowy Młyn), dwóch terenów nad północnym brzegiem rzeki Drwęcy
(Antoniewo) w gminie Golub-Dobrzyń – załącznik nr 4, tab. 7 (tereny nr 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60);
16) położonych po obu stronach linii brzegowej rzeki Drwęcy oraz terenów wokół stawów hodowlanych,
zlokalizowanych po obu stronach ulicy Sokołowskiej w mieście Golub-Dobrzyń – załącznik nr 4, tab.
8 (tereny nr 61, 62);
17) położonych nad północno-zachodnim brzegiem Jeziora Wądzyńskiego w gminie Jabłonowo Pomorskie –
załącznik nr 4, tab. 9 (teren nr 63);
18) terenów położonych nad północno-wschodnim brzegiem Jeziora Kamionkowskiego w gminie Kowalewo
Pomorskie – załącznik nr 4, tab. 10 (teren nr 67);
19) położonych nad północnym brzegiem rzeki Drwęcy (Młyniec Pierwszy), terenów nad północnym
i południowym brzegiem Dopływu spod Mierzynka, terenów nad zachodnim i wschodnim brzegiem rzeki
Drwęcy (Lubicz Dolny, Krobia, Lubicz Górny), terenów nad południowym brzegiem rzeki Drwęcy
(Złotoria), terenów nad wschodnim brzegiem Strugi Jordan (Złotoria), terenów nad południowym brzegiem
rzeki Drwęcy i nad zachodnim brzegiem Strugi Jordan (Złotoria) w gminie Lubicz – załącznik nr 4, tab.
11 (tereny nr 70, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82);
20) położonych nad południowo-zachodnim brzegiem Jeziora Kamionkowskiego w gminie Łysomice –
załącznik nr 4, tab. 12 (teren nr 84);
21) położonych nad północnym i północno-zachodnim brzegiem rzeki Drwęcy w Toruniu – załącznik nr 4,
tab. 13 (teren nr 85);
22) położonych nad wschodnim brzegiem jeziora Wysokie Brodno, nad południowo-wschodnim brzegiem
jeziora Łąki i nad północno-wschodnim brzegiem jeziora Czortek oraz terenów w południowej część wsi
Zbiczno, terenów nad północno-wschodnim brzegiem jeziora Bachotek i wokół zbiornika wodnego we wsi
Najmowo w gminie Zbiczno – załącznik nr 4, tab. 15 (tereny nr 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95).
– nie obowiązują zakazy o których mowa w § 5 pkt 3, 4.
§ 8. Na następujących terenach:
1) w gminie Bartniczka – położonych we wsi Bartniczka – załącznik nr 4, tab. 1 (tereny nr 1, 2, 3, 4, 5);
2) położonych na zachód od Strugi Brodnickiej, nad południowym, południowo-zachodnim i północnozachodnim
brzegiem jeziora Wysokie Brodno, nad południowo-wschodnim, południowo-zachodnim
i północno-zachodnim brzegiem jeziora Chojno, na półwyspie i nad południowo-zachodnim brzegiem
Jeziora Wądzyńskiego, teren nad północno-zachodnim brzegiem jeziora Chojno oraz teren na wschód od
rzeki Lutryny w gminie Bobrowo – załącznik nr 4, tab. 2 (tereny nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16);
3) przy południowo-wschodniej części jeziora Niskie Brodno, na terenach zlokalizowanych przy ulicy
Wczasowej oraz na północny-zachód od jeziora Ostrów po północnej stronie dawnej linii kolejowej
w gminie Brodnica – załącznik nr 4, tab. 3 (tereny nr 17, 18);
4) położonych na północno-zachodnim brzegu jeziora Niskie Brodno, na prawobrzeżnym odcinku rzeki
Drwęcy, biegnącym od grobli przeciwpowodziowej przy ul. Ogrodowej do mostu na ulicy Sienkiewicza,
obejmując cały ten most, terenów położonych przy południowej części jeziora Niskie Brodno od działki nr
8/30 po wschodniej stronie jeziora do działek nr 1/1 i 1/2 po jego zachodniej stronie oraz pięciu terenów
położonych na lewobrzeżnym odcinku rzeki Drwęcy, od cieku wodnego na działce nr 40/2 (obręb Brodnica
19) do działki nr 45 (obręb Brodnica 27) oraz tereny położone wzdłuż Strugi Brodnickiej i Dopływu
z Jeziora Szczuckiego w mieście Brodnica – załącznik nr 4, tab. 4 (tereny nr 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32);
5) położonych nad wschodnim brzegiem jeziora Forbin, terenów nad północno-zachodnim brzegiem jeziora
Głęboczek, terenów nad zachodnim, południowo-zachodnim, południowym i wschodnim brzegiem jeziora
Janówko, terenów nad południowo-zachodnim, południowym i północno-wschodnim brzegiem jeziora
Sosno, w gminie Brzozie – załącznik nr 4, tab. 5 (tereny nr 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44);
6) położonych po południowej i północnej stronie rzeki Drwęcy w gminie Ciechocin – załącznik nr 4, tab.
6 (tereny nr 45, 47);
7) położonych we wsi Lisewo (działka nr 224/4), terenów nad północno-wschodnim i wschodnim brzegiem
jeziora Grodno, terenów nad zachodnim brzegiem jeziora Słupno, trzech terenów nad północnym brzegiem
rzeki Ruziec, terenów nad północnym brzegiem rzeki Drwęcy (Kujawa), dwóch terenów nad północnym
brzegiem rzeki Drwęcy (Handlowy Młyn), dwóch terenów nad północnym brzegiem rzeki Drwęcy
(Antoniewo) w gminie Golub-Dobrzyń – załącznik nr 4, tab. 7 (tereny nr 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60);
8) położonych po obu stronach linii brzegowej rzeki Drwęcy oraz terenów wokół stawów hodowlanych,
zlokalizowanych po obu stronach ulicy Sokołowskiej w mieście Golub-Dobrzyń – załącznik nr 4, tab.
8 (tereny nr 61, 62);
9) położonych nad północno-zachodnim brzegiem Jeziora Wądzyńskiego w gminie Jabłonowo Pomorskie –
załącznik nr 4, tab. 9 (teren nr 63);
10) terenów położonych nad północno-wschodnim brzegiem Jeziora Kamionkowskiego w gminie Kowalewo
Pomorskie – załącznik nr 4, tab. 10 (teren nr 67);
11) położonych nad północnym brzegiem rzeki Drwęcy (Młyniec Pierwszy), terenów nad północnym
i południowym brzegiem Dopływu spod Mierzynka, terenów nad zachodnim i wschodnim brzegiem rzeki
Drwęcy (Lubicz Dolny, Krobia, Lubicz Górny), terenów nad południowym brzegiem rzeki Drwęcy
(Złotoria), terenów nad wschodnim brzegiem Strugi Jordan (Złotoria), terenów nad południowym brzegiem
rzeki Drwęcy i nad zachodnim brzegiem Strugi Jordan (Złotoria) w gminie Lubicz – załącznik nr 4, tab.
11 (tereny nr 70, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82);
12) położonych nad południowo-zachodnim brzegiem Jeziora Kamionkowskiego w gminie Łysomice –
załącznik nr 4, tab. 12 (teren nr 84).
13) położonych nad północnym i północno-zachodnim brzegiem rzeki Drwęcy w Toruniu – załącznik nr 4,
tab. 13 (teren nr 85);
14) położonych nad wschodnim brzegiem jeziora Wysokie Brodno, nad południowo-wschodnim brzegiem
jeziora Łąki i nad północno-wschodnim brzegiem jeziora Czortek oraz terenów w południowej część wsi
Zbiczno, terenów nad północno-wschodnim brzegiem jeziora Bachotek i wokół zbiornika wodnego we wsi
Najmowo w gminie Zbiczno – załącznik nr 4, tab. 15 (tereny nr 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95).
– nie obowiązuje zakaz o którym mowa w § 5 pkt 7.
§ 9. Nadzór nad Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy sprawuje Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 11. Traci moc uchwała Nr X/260/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia
2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2581).
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober

Podobne wpisy

Dodaj komentarz