Dbamy o ochronę środowiska w Dolinie Drwęcy.

Działamy w celu zagwarantowania prawnej i realnej ochrony naszego środowiska
Naszymi celami są także m.in. rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz integracja społeczności lokalnej

O nas.

Rok 2014. Młyniec Pierwszy.

Chroniony prawnie krajobraz Doliny Drwęcy od kilkudziesięciu lat jest dewastowany przez funkcjonujące kopalnie kruszywa i instalacje do przerobu kopaliny. Wielu mieszkańców krajobraz ten przyrównuje do księżycowego. Przez Młyniec Pierwszy pędzą wielkie ciężarówki przewożące kruszywa dewastując “powiatówkę” i gminne drogi gruntowe.

Pisane są petycje o zaniechanie dalszego rozszerzania obszaru przeznaczonego na wydobycie kopalin, o dokonanie zmian w studium i planie zagospodarowania przestrzennego. Wszystko na nic. Władza gminna i powiatowa sprzyja przedsiębiorcom. Nie ma żadnej organizacji, która by wsparła mieszkańców w ich słusznych protestach.

I wtedy pojawił się pomysł. A może tak założyć stowarzyszenie, organizację ekologiczną, która będzie mogła reprezentować nas przed organami gminnymi, powiatowymi, sądami itp.

Na pierwszym zebraniu było kilkadziesiąt osób. Uchwaliliśmy statut, wybraliśmy władze, zarejestrowaliśmy się w KRS

I tak 10 kwietnia 2014 roku powstało Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy.

A będziemy działać do końca świata i dzień dłużej. Krajobraz Doliny Drwęcy jest najpiękniejszy a konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych jest wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska

Stowarzyszenie ochrony dolina Drwęcy

” To, co robisz dla siebie, umiera z tobą. To, co robisz dla innych, pozostaje i staje się twoim dziedzictwem.”

Bożena Walter

Ekologia

Nasza mała Ojczyzna jest dla nas bardzo ważna. Dbamy o nasze otoczenie, podejmując się szeregu akcji społecznych jak i indywidualnych w celu zachowania krajobrazu Doliny Drwęcy.

.

Zrównoważone podejście

Nasza troska o środowisko nie przesłania nam praw ekonomii. Uważamy jednak, że w trosce o przyszłe pokolenia nie możemy dopuścić do rabunkowej eksploracji tego środowiska. Najważniejsza jest umiejętność takiego korzystania z dóbr natury by jak najmniej szkodzić środowisku i tym samym sobie i przyszłym pokoleniom.

Szukamy balansu

Społeczność lokalna

Dla nas człowiek i środowisko stanowią harmonijną całość i bylibyśmy bardzo odlegli od naszych idei gdybyśmy nie podejmowali działań adresowanych właśnie do ludzi a przede wszystkim do członków naszej lokalnej społeczności. Przyznajemy samokrytycznie, że do tej pory nie możemy pochwalić się szczególnymi sukcesami w tym zakresie, ale solennie obiecujemy poprawę.

Podjęte przez nas działania:

  1. Poparta przez ponad 200 osób petycja do Wójta Gminy Lubicz w sprawie realizacji uchwały Rady Gminy Lubicz z 2013 w przedmiocie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego z 2002 dot. terenów pod eksploatację kruszywa (wyłączenie z tego planu lasów w tym tego przy drodze na Rogówko) – sprawa aktualna
  2. Poparta przez 128 osób a także Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym petycja w sprawie budowy dróg rowerowych wzdłuż dróg powiatowych nr 2035C i 2009C – wykonywany jest projekt drogi rowerowej wzdłuż drogi 2035C (przewidywany koniec prac projektowych to listopad 2023)
  3. Udział w postępowaniach administracyjnych, toczących się przed Wójtem Gminy Lubicz, w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć polegających na wydobyciu kruszywa i innych. W tych postępowaniach działamy dwutorowo: a) tam gdzie wydobycie kruszywa jest dopuszczalne, staramy się, by decyzje tak określały warunki korzystania ze środowiska, aby było to jak najmniej uciążliwe dla środowiska, w tym dla mieszkańców i innych osób, które nas odwiedzają; b) tam gdzie wydobycie kruszywa jest niedopuszczalne przedstawiamy argumenty za tym przemawiające a gdy Wójt Gminy Lubicz pomimo tego wydaje korzystne dla przedsiębiorców decyzje skarżymy je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego a następnie, w razie potrzeby do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Nie prowadzimy statystyk, ale wzięliśmy udział w wielu takich postępowaniach a w okresie ostatnich kilku lat doprowadziliśmy do uchylenia co najmniej 3 takich decyzji, z tym, że na skutek różnych przyczyn nie wszędzie zdołaliśmy zahamować wydobycie. Wszystkie pisma, odwołania, skargi itp sporządzają społecznie nasi członkowie, z których część ma wykształcenie prawnicze. Gdybyśmy chcieli wynająć prawnika z zewnątrz to z pewnością kosztowało by to nas kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nasza skuteczność rośnie wraz z nabieraniem doświadczenia.
  4. Udział w dorocznych akcjach sprzątania Doliny Drwęcy. W okresie pandemii akcje te nie były prowadzone, ale nasi członkowie robili to indywidualnie albo wspólnie z innymi mieszkańcami np. w ramach akcji organizowanych przez Sołectwo. W tym roku weźmiemy aktywny udział w Dniu Ziemi przypadającym na sobotę 22 kwietnia.
  5. Odbyliśmy szereg spotkań z radnymi Sejmiku, pracownikami Urzędu Marszałkowskiego, Wójtem (poprzednim i obecnym), radnymi Rady Gminy Lubicz, mieszkańcami i przedsiębiorcami, którym przedstawialiśmy nasze stanowisko i staraliśmy się przekonać do niego. Różnie z tym bywało, ale nie zniechęcamy się i konsekwentnie bronimy swojego stanowiska nie zamykając się na racjonalne argumenty oponentów. Ale tylko racjonalne. Nie znosimy nielojalności. Zawieść nasze zaufanie można tylko raz. Uczymy się na błędach.
  6. Przedstawiona lista jest dalece niepełna i zapewne będzie jeszcze uzupełniona po odgrzebaniu pewnych zdarzeń z zapomnienia. Jesteśmy grupą ludzi o bardzo zbliżonych poglądach na kwestie ochrony środowiska a tacy ludzie to nie tylko działania, ale i pewna postawa na co dzień. Staramy się codziennie swoim postępowaniem, gdziekolwiek jesteśmy, wykazać, że środowisko to dar i jesteśmy zobligowani tak z niego korzystać, by ani przyszłe pokolenia (ani my sami) nie miały pretensji, że byliśmy rabusiami. Tak, tak, to słowo może mieć wiele znaczeń i dzisiaj to szczególnie widać.
Stowarzyszenie ochrony doliny drwęcy

Najnowsze wpisy

Bez kategorii

Petycja z dnia 18/03/2023

Młyniec Pierwszy, dnia 2023-03-18 Pan Marek NicewiczWójt Gminy Lubicz Na podstawie art. 2 i n. ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870) wnosimy o przystąpienie do wykonania uchwały nr XXXI/358/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego…

Akty prawne

Akty prawne i decyzje organów centralnych

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U.2022.916 t.j.z dnia 2022.04.28 Art. 23. [Obszary chronionego krajobrazu]1. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.2. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze…

Akty prawne

Akty prawne i decyzje organów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2017/4982/ UCHWAŁA NR XXXVIII/656/17SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGOz dnia 27 listopada 2017 r.w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny DrwęcyNa podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.poz. 2134, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:§ 1. 1. Wyznacza się Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, zwany…