STATUT STOWARZYSZENIA

OCHRONY DOLINY DRWĘCY

(tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane 17 listopada 2022)

§ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy
i jest zwane dalej Stowarzyszeniem.
§ 2 Stowarzyszenie jest powołane do podejmowania działań służących ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu Doliny Drwęcy a nadto do podejmowania innych działań wskazanych jako cele działania Stowarzyszenia.
§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Młyniec Pierwszy. Terenem działań jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.
§ 4. Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz niniejszego statutu.
§ 5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.
§ 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
§ 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest o pracę społeczną członków.
§ 8 Celami Stowarzyszenia są:
1) ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, w tym podejmowanie działań w celu zwiększenia zakresu prawnej i faktycznej ochrony tego obszaru,
2) działanie w celu rekultywacji istniejących i niezagospodarowanych wyrobisk położonych w Dolinie Drwęcy,
3) ochrona mieszkańców obszaru doliny Drwęcy przed działaniami powodującymi pogorszenie warunków życia,
4) ochrona środowiska naturalnego przed działaniami powodującymi degradację tego środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zapobieżenia nieuzasadnionym zmianom rzeźby terenu,
5) podejmowanie działań zmierzających do rozwoju bazy turystycznej wzdłuż Drwęcy, w szczególności na potrzeby turystyki wodnej, pieszej i rowerowej,
6) rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
7) wszechstronny rozwój województwa kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu toruńskiego, w tym wsi Młyniec Pierwszy oraz Młyniec Drugi i innych miejscowości gminy Lubicz,
8) rozwój i integracja społeczności lokalnej,
9) rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
10) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
11) wspieranie działań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania,
12) wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w szczególności w zakresie turystyki, wytwarzania i dystrybucji produktów lokalnych, tworzenia alternatywnych form dochodu,
13) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
14) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
15) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
16) ochrona i promocja zdrowia,
17) działalność charytatywna,
18) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
19) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
20) promocja i organizacja wolontariatu,
21) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
22) turystyka i krajoznawstwo,
23) promocja Młyńca Pierwszego i Drugiego, gminy Lubicz, powiatu toruńskiego i województwa kujawsko-pomorskiego,
24) przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
25) rozwijanie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
26) działanie przeciw przemocy w rodzinie i w środowisku mieszkańców,
27) wspieranie rozwoju turystyki, w tym inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
28) promocja i upowszechnianie turystyki w środowisku osób niepełnosprawnych, jako jednej z form rehabilitacji,
29) promocja turystyki kulturowej,
30) propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego i kulturowego regionu oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji i jej promocja,
31) podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury, tradycji, przyrody,
32) integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym w regionie kujawsko-pomorskim,
33) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju tożsamości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
34) podejmowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i gospodarczych,
35) rozwijanie umiejętności oddziaływania na różne obszary życia społecznego przez prowadzenie działalności wydawniczej w tym w dziedzinie mediów elektronicznych.
§ 9. Stowarzyszenie swoje cele realizuje przez:
1) występowanie do organów państwowych i samorządowych z inicjatywami, opiniami, stanowiskami, wnioskami w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia,
2) organizowanie akcji protestacyjnych i innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia,
3) organizowanie akcji informacyjnych wyjaśniających cele Stowarzyszenia i zjednujących opinię publiczną do ich poparcia,
4) wskazywanie sposobów zagospodarowania turystycznego Doliny Drwęcy, a w szczególności przedstawianie właściwym organom koncepcji budowy stanic wodnych, szlaków rowerowych i pieszych wzdłuż koryta rzeki Drwęcy,
5) współudział w opracowywaniu wszelkich dokumentów dotyczących ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, w szczególności dotyczących zakresu ochrony tego terenu, ochrony mieszkańców tego obszaru, ochrony środowiska naturalnego oraz planów rekultywacji gruntów,
6) uczestnictwo, w tym także na prawach strony, w postępowaniach administracyjnych, sądowo administracyjnych i sądowych, w
szczególności na zasadach określonych ustawą z dnia 2 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz innymi aktami prawnymi.
7) współpracę z organami samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz z instytucjami państwowymi i innymi organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów statutowych,
8) reprezentowanie interesów mieszkańców wobec władz publicznych,
9) wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne uczestnictwo w życiu społecznym,
10) udzielanie wsparcia oraz organizowanie pomocy materialnej dla osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, w szczególności dzieci i młodzieży,
11) organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych oraz wszelkich innych służących integracji mieszkańców,
12) organizowanie spotkań, prelekcji, sympozjów, konferencji, seminariów, wykładów, szkoleń, warsztatów i innych działań związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,
13) prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej,
14) organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży oraz organizowanie wypoczynku jak również innych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży,
15) doradztwo i pomoc w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby fizyczne oraz organizacje działające w sferze gospodarki, rolnictwa, ochrony środowiska, edukacji, kultury, zdrowia i opieki społecznej,
16) prowadzenie świetlicy środowiskowej dla mieszkańców,
17) prowadzenie zajęć informatycznych dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
18) organizowanie pracowni produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego oraz wytwarzanie produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych,
19) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieciom szczególnie uzdolnionym,
20) prowadzenie działalności wydawniczej w tym przez wydawanie czasopisma w formie biuletynu informacyjnego dla lokalnej społeczności.
§ 10. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które mogą mieć status członków zwyczajnych albo członków wspierających.
§ 12. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne, które mogą mieć jedynie status członków wspierających.
§ 13.
1. W poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia może zostać przyjęta osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską oświadczając w niej, że akceptuje cele Stowarzyszenia określone w jego statucie, zgadza się podejmować działania służące realizacji celów Stowarzyszenia oraz przestrzegać jego postanowień.
2. W poczet członków wspierających oprócz osób fizycznych wskazanych w ust. 1 może zostać przyjęta także osoba prawna, która złoży deklarację członkowską. Ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia rozstrzyga Zarząd, podejmując stosowną uchwałę,
O treści uchwały Zarząd zawiadamia osobę, która złożyła deklarację członkowską.
4. Utrata członkostwa następuje wskutek:
1) pisemnego oświadczenia członka Stowarzyszenia, składanego do Zarządu o zrzeczeniu się członkostwa, przy czym oświadczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia Zarządowi,
2) pozbawienia członkostwa uchwałą Zarządu. Podstawą do pozbawienia członkostwa może być tylko:
a) nieusprawiedliwione zaleganie z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, mimo uprzedniego pisemnego upomnienia,
b) postępowanie sprzeczne ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
c) działanie na szkodę Stowarzyszenia,
d) nieusprawiedliwiony brak uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
e) utrata praw publicznych,
3) śmierci członka.
5. Wszyscy członkowie zwyczajni mają prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz czynne i bierne prawo wyborcze do pozostałych władz Stowarzyszenia.
6. Wszyscy członkowie wspierający mają prawo do udziału w pracach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.
7. Wszyscy członkowie mają prawo do udziału w działalności Stowarzyszenia oraz obowiązek działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
8. Wszyscy członkowie powinni uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, w szczególności uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków.
9. Wszyscy członkowie wybrani do Zarządu i Komisji Rewizyjnej mają obowiązek uczestniczyć w działalności tych władz Stowarzyszenia.
10. Wszyscy członkowie zwyczajni mają obowiązek uiszczania składek członkowskich. Członkowie wspierający mogą uiszczać składki członkowskie.
11. Od uchwał Zarządu, o których mowa w § 13 ust. 3 i 4 pkt 2 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków; odwołanie to należy wnieść do Zarządu w terminie dwóch tygodni od zawiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
§ 14. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 15. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Na wniosek członka Stowarzyszenia uczestniczącego w Walnym Zebraniu Członków przeprowadza się głosowanie tajne.
§ 16. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 17.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział członkowie wspierający, mający jedynie głos doradczy.
4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
5. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§ 18. Walne Zebranie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 19. Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, nie później niż w okresie dwóch miesięcy od złożenia wniosku.
§ 20. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej jednej piątej członków uprawnionych do głosowania, chyba, że inne postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne. Na wniosek członka Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może wprowadzić głosowanie tajne.
§ 21. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) wybór i odwoływanie prezesa oraz innych członków Zarządu,
4) wybór i odwoływanie przewodniczącego oraz innych członków Komisji Rewizyjnej,
5) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia i jego władze,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
§ 22. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
§ 23.
1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 osób powoływanych przez Walne Zebranie Członków. Liczbę powoływanych członków Zarządu określa Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie dokonuje wyboru prezesa Zarządu spośród powołanych członków Zarządu.
3. Zarząd może dokonać wyboru spośród swojego grona wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
§ 24. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 25. Do kompetencji Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i bieżąca realizacja celów Stowarzyszenia,
2) przygotowywanie projektów uchwał na Walne Zebranie Członków,
3) sporządzanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia określających szczegółowe kierunki działania i ich harmonogram oraz osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
8) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
10) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjmowania w poczet członków Stowarzyszenia oraz utraty członkostwa,
11) ustalenie wzoru deklaracji członkowskich,
12) ustalenie logo i pieczęci stowarzyszenia oraz odznaki i legitymacji członkowskiej,
13) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia,
14) wykonywanie innych zadań i obowiązków związanych z prowadzeniem spraw Stowarzyszenia, niezastrzeżonych dla innych organów zgodnie z zapisami statutu lub obowiązujących przepisów prawa.
§ 26. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

§ 27.
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 2 do 3 osób powoływanych przez Walne Zebranie Członków. Liczbę powoływanych członków Komisji Rewizyjnej określa Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej spośród powołanych do niej członków.
§ 28. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
2) kontrola działalności Stowarzyszenia,
3) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
4) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
5) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 29.
1. W razie, gdyby skład Zarządu albo Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia uległ zmniejszeniu w czasie trwania kadencji organy te działają nadal w zmniejszonym składzie do najbliższego Walnego Zebrania Członków, na którym uzupełnia się skład organu.
2. W przypadku zmniejszenia składu Zarządu o osobę prezesa pozostali członkowie Zarządu mogą powierzyć innemu członkowi Zarządu tymczasowe wykonywanie tej funkcji, do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
3. W przypadku zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej o osobę przewodniczącego pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej mogą powierzyć innemu członkowi Komisji Rewizyjnej tymczasowe wykonywanie tej funkcji.
4. W przypadku takiego zmniejszenia składu Zarządu, który nie spełniałby wymogu określonego w §23 ust. 1 Zarząd w zmniejszonym składzie niezwłocznie zwołuje Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne celem dokonania wyborów uzupełniających.
5. W przypadku takiego zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej, który nie spełniałby wymogu określonego w § 27 ust. 1 Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne celem dokonania wyborów uzupełniających.
§ 30.
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:
1) ze składek członkowskich,
2) darowizn, dotacji, grantów, nawiązek, subwencji, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
3) dochodów ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Stowarzyszenie lub na jego rzecz,
4) papierów wartościowych,
5) praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw,
6) odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia,
7) odsetek bankowych.
3. Dochody stowarzyszenia przeznaczane są wyłącznie na statutowe cele Stowarzyszenia oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla jego funkcjonowania.
4. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane w kasie lub na koncie bankowym Stowarzyszenia.
5. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, przekazane do kasy lub na konto bankowe.
6. Składki członkowskie powinny być wpłacane, raz w roku do 31 stycznia za rok bieżący.
7. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu miesiąca od przyjęcia do Stowarzyszenia.
8. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
§ 31. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 32.
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych do wysokości 10.000 zł upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub upoważniony przez Zarząd inny członek Zarządu.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających 10.000 zł upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.
3. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
§ 33. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 34. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 35. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.