Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy – prezentacja z 2014r.

Agenda :

I. Przedstawienie Stowarzyszenia
II. Przedstawienie stanu faktycznego – opis, mapki i zdjęcia
Praktyka działania właścicieli żwirowni – przykłady naruszania przepisów
III. Stan prawny i jego konsekwencje
IV. Postulaty Stowarzyszenia

 I. Przedstawienie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy z siedzibą w Młyńcu Pierwszym zostało powołane do podejmowania działań służących ochronie środowiska, w szczególności krajobrazu Doliny Drwęcy. Statut znajduje się na naszej stronie internetowej – www.sodd.pl

II. Przedstawienie stanu faktycznego – opis, mapki i zdjęcia

Wieś Młyniec Pierwszy leży w całości na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Pomimo tego od lat jest miejscem intensywnego wydobycia żwiru i piasku z kilkudziesięciu wielohektarowych żwirowni. Masowe wydobycie żwiru na skalę wielkoprzemysłową, na głębokość kilkunastu metrów, ma następujące skutki:

– kopalnie, jak i transportujące żwir ciężarówki emitują hałas i pył zdecydowanie przewyższające dopuszczalne normy,
– postępuje degradacja znaczących obszarów wsi,
– znacząco ograniczone są możliwości rozwojowe miejscowości, bezpowrotnie niszczone są tereny mogące być przeznaczone pod zabudowę zagrodową albo dla celów publicznych,
– dewastowane są drogi powiatowe z Młyńca Pierwszego do Jedwabna i z Młyńca Pierwszego do Brzeźna (ale także dalsze ich odcinki) oraz drogi gminne – nie są przystosowane do przewozu kilkudziesięciotonowych ładunków,
– nastąpiło znaczące obniżenie poziomu wód gruntowych, mające wpływ na obniżenie plonów, we wsi wielu osobom wyschły studnie.

W konsekwencji następuje obniżenie poziomu jakości życia mieszkańców.

Jak już wskazano Młyniec Pierwszy leży w całości na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Pomimo tego większość obszaru wsi to działające żwirownie, byłe żwirownie oraz teren przeznaczony pod przyszłe żwirownie. Na przedstawionej mapie (Mapa nr 1) zaznaczono:

plan_zagospodarowania_teren_PE1_na tle_wsi_mlyniec_pierwszy

Mapa nr 1

– kolorem czerwonym: tereny przeznaczone pod żwirownie w planie zagospodarowania z 2002 roku – teren o nazwie PE-1,
– kolorem żółtym: tereny przeznaczone pod żwirownie w studium z 2011 roku.

Nie są objęte studium i planem zagospodarowania jedynie wąski pasek terenów wzdłuż Drwęcy i część wschodnia wsi, gęsto zabudowana albo zalesiona, gdzie także są tereny po wydobyciu żwiru.

Część kopalni prowadzi wydobycie i wywóz żwiru w sposób niezgodny z przepisami prawa i decyzjami o ustaleniu warunków środowiskowych, np. dokonując sortowania żwiru, nie mając na to zgody w decyzjach środowiskowych. Kopalnie te emitują hałas znacznie przewyższający normy. Sortowanie, ładowanie i wywóz żwiru z części żwirowni odbywa się poza terenem objętym decyzjami środowiskowymi i koncesjami. Część kopalni prowadzi działalność nie przestrzegając ograniczeń czasowych określonych w decyzjach. Transport żwiru to źródło ogromnego hałasu i emisji pyłów. Dodatkowo część właścicieli żwirowni zwozi (albo przynajmniej przyjmuje) na teren żwirowni gruz i inne odpady, które następnie zakopuje. Mamy też przypadki zwożenia na teren żwirowni (albo byłej żwirowni, po wygaśnięciu koncesji) gruzu budowlanego i asfaltowego oraz innych odpadów, które następnie są przerabiane bez koniecznych zezwoleń na taką działalność.

Na załączonych zdjęciach można zobaczyć jak wyglądają tereny na których działały i działają żwirownie w naszej wsi. Widać skutki rabunkowej gospodarki, nie poddanej żadnemu rzeczywistemu nadzorowi, będącej zaprzeczeniem jakiejkolwiek formy ochrony przyrody. W konsekwencji takiej wieloletniej działalności mamy w Młyńcu Pierwszym „księżycowy” krajobraz, za to, paradoksalnie, prawnie „szczególnie chroniony”.

Prezentacja zdjęć znajduje się na naszej stronie internetowej – www.sodd.pl .

III. Stan prawny i jego konsekwencje

Możliwość wydobywania żwiru w Młyńcu Pierwszym istnieje dzięki następującym uchwałom Rady Gminy Lubicz:

– uchwała Rady Gminy Lubicz z dnia 11 października 2011 r. – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz,
– uchwała Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie tych uchwał na około 50 % obszaru wsi, położonego w jej centralnej, północnej i zachodniej części możliwe jest wydobycie żwiru.

Na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej Młyńca Pierwszego Rada Gminy Lubicz przyjęła w studium zapis ograniczający możliwość nowych eksploatacji kruszyw. Zapis ten miał, zdaniem Rady, wyłączyć możliwość powstawania nowych kopalni na terenie wsi Młyniec Pierwszy za wyjątkiem terenów objętych planem zagospodarowania przestrzennego z 2002 r. Tymczasem obecnie władze gminy twierdzą, że nie mogą w studium ograniczać wydobycia żwiru. A zatem w wyniku działania władz gminy obszar połowy wsi będzie wyrobiskiem pożwirowym.

Warto zwrócić uwagę, że aktualne stanowisko władz gminy:

– jest całkowicie odmienne od dotychczas prezentowanego przez Przewodniczącą Rady i Wójta Gminy Lubicz (także na zebraniach wiejskich w Młyńcu Pierwszym),
– jest sprzeczne ze zdaniem mieszkańców Młyńca Pierwszego, którzy w 2010 roku w zdecydowanej większości (232 dorosłych mieszkańców wsi) podpisali się pod żądaniem ograniczenia działalności kopalni żwiru i przeciwko powstawaniu nowych,
– zaprzecza prawu rady gminy do władczego rozstrzygnięcia o przeznaczeniu terenu pod określone funkcje (tzw. władztwo planistyczne) – Rada Gminy Lubicz może wykluczyć możliwość wydobycia żwiru na danym terenie, podobnie jak to uczyniła w przypadku prawie całego obszaru gminy, za wyjątkiem Młyńca Pierwszego.

IV. Postulaty Stowarzyszenia

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2002 roku, w szczególności przez zmianę przeznaczenia terenów znajdujących się na południe od drogi powiatowej z Młyńca Pierwszego do Brzeźna, z obecnego przeznaczenia pod wydobycie kruszywa na tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, tereny leśne oraz tereny użytku publicznego (Mapa nr 2).

postulaty_i_uwagi_do_planu_zagospodarowania_PE-1

Mapa nr 2

2. Ograniczenie ruchu ciężkich pojazdów ciężarowych wożących żwir oraz tranzytowych w centrum Młyńca Pierwszego przez:

a) wyeliminowanie ruchu pojazdów wożących żwir, co najmniej na obecnie oznaczonym białymi tablicami „terenie zabudowanym”,

b) ograniczenie możliwości dojazdu tych pojazdów do terenów żwirowni jedynie dwiema drogami:

– od strony Jedwabna – do działek usytuowanych w okolicach ELL-BETu (drogą powiatową z Młyńca Pierwszego do Jedwabna),
– od strony Brzeźna – do działek usytuowanych na północnej części wsi (drogą powiatową z Młyńca Pierwszego do Brzeźna).

Ograniczenie to w żaden sposób nie miałoby dotyczyć:

– dojazdu pojazdów, w tym ciężarowych, do posesji położonych we wsi, na terenie objętych zakazem – czyli dojazdu do mieszkańców,
– pojazdów komunalnych, komunikacji publicznej itp.

3. Wyłączenie całkowite możliwości wydobywania kopalin na terenach objętych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz, za wyjątkiem terenów objętych planem zagospodarowania przestrzennego przewidującym taką możliwość.

4. Wprowadzenie ograniczeń dla ubiegających się o wydanie decyzji środowiskowej dotyczących działalności na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, między innymi, przez wydanie w takiej decyzji:

– zakazu sortowania kruszywa,
– nakazu wykonywania wszelkich czynności związanych z eksploatacją kruszywa, w tym takich jak: składowanie kruszywa, załadunek na ciężarówki wyłącznie na terenie kopalni,
– nakazu korzystania wyłącznie z określonych tras transportu żwiru, drogami poza terenem zabudowanym wsi,
– zakazu prowadzenia jakiejkolwiek działalności na terenie kopalni poza wskazanym zakresem czasowym w dni powszednie od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do 16.00.

5. Stworzenie rzeczywistego nadzoru nad działalnością żwirowni w zakresie przestrzegania przepisów prawa, w tym zapisów decyzji środowiskowych, koncesji, w szczególności dotyczących środowiska naturalnego.

6. Eliminowanie działalności gospodarczej prowadzonej bez wymaganych pozwoleń i koncesji, w szczególności powodującej degradację środowiska naturalnego.

7. Doprowadzenie do rzeczywistej rekultywacji terenów pożwirowych, w pierwszej kolejności przez właścicieli byłych i obecnych żwirowni, ewentualnie, w braku takiej możliwości, przy udziale środków publicznych.

8. Przygotowanie i uchwalenie, w porozumieniu z mieszkańcami wsi, kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego przewidujących zrównoważony rozwój miejscowości, uwzględniających dokonujące się zmiany w jej charakterze.

Zarząd Stowarzyszenia

Podobne wpisy

Dodaj komentarz