Uchwały Gminy Lubicz

2002 Uchwała Nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa.* (Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2002 r.) 2013 UCHWAŁA Nr XXXI/358/2013 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania…

Akty prawne i decyzje organów centralnych

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U.2022.916 t.j.z dnia 2022.04.28 Art. 23. [Obszary chronionego krajobrazu]1. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.2. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze…

Akty prawne i decyzje organów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2017/4982/ UCHWAŁA NR XXXVIII/656/17SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGOz dnia 27 listopada 2017 r.w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny DrwęcyNa podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.poz. 2134, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:§ 1. 1. Wyznacza się Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, zwany…